Privacy policy


icreatespace
, gevestigd aan de TweedeJan Steenstraat 51h, 1074CK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.icreatespace.nl
TweedeJan Steenstraat 51h
1074CK Amsterdam
+31650613948 

Persoons gegevens die wij verwerken
icreatespace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres 

Bijzonder een/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@icreatespace.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
icreatespace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uitte kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
icreatespace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit geldt voor zolang de samen werking duurt. 

Delen van persoonsgegevens met derden
icreatespace verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
icreatespace gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door icreatespace en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@icreatespace.nl

icreatespace wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen icreatespace neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met monique@icreatespace.nl.